Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Телефонен указател

Печат ПДФ
Длъжност Име и фамилия Етаж / Стая № Служебен телефон
Информация инж.Живка Китева   604-109
       
КМЕТ инж.Пламен Спасов 3/25 604-100
    3/26  
Председател ОбС Запрян Янков 2/13 604-117
Зам.-председател ОбС Ренгинар Мустафова 2/13 604-113
Зам.-председател ОбС Ангел Рахов 2/13 604-113
       
Старши вътрешен одитор Петър Перчев 4/35 604-129
Главен експерт ОМП   4/46 604-123
Секретар МКБППМН Магдалина Стоянова 4/37 604-145
Финансов контрольор   4/35 604-129
Дежурни     604-139
Информация Иван Иванов   604-147
Отдел “ГС и екология“
Гл. експерт “Екология“ Светослав  Димов 4/38 604-127
Гл. експерт “Екология“ Милена Герзилова 4/38 604-127
  Дирекция ”Специализирана администрация”
Директор СА, той и Гл. архитект Арх. Атанас Недевски 1/7 604-132
Отдел “КР и ИТ”
Н-к отдел ”КРИТ” Инж. Шидер Шидеров 1/6 604-142
Гл. експерт ”КРИТ” Милена Диварова 1/10 604-138
Гл. експерт. „КРИТ” Инж. Диляна Аврейска 1/6 604-161
Ст. спец. ”Планопазене” Стоянка Каникова 1/6 604-135
Ст. спец. ”КРИТ” Величка Стоянова 1/10 604-133
Гл. спец.”КРИТ и ЕСУТ” Радославка Кимилова - Атанасова 1/6 604-154
Ст. спец.”КРИТ” Даниела Дамянова 1/6 604-135
Гл. спец.”КРИТ” Нели Христова 1/3 604-110
Ст. спец.”КРИТ” Мария Танчева 1/3 604-138
Ст. спец.”КРИТ” Спаска Калинова 1/6 604-135
Отдел ”ИПС”
Н-к отдел ”ИПС” Арх. Никола Черняев 2 604-131
Гл. експ ”ЕПМС” инж.Цветан Ташев 2 604-144
Гл. експ. ”ВиК” Инж. Росица Влахова 0886 000 810   2/17 604-131
Гл. експ. ”Стр. конструкции” инж. Кина Димова   604-144
Гл. експ. ”Капитално строителство” Инж. Красин Цеков 0886 000-807   4/37 604-128
Гл. експ. ”Одобр. инв. проекти” арх.Димитър Шишков   604-110
Гл. спец. ”Строителство” Емилия Златанова 1/8 604-134
Гл. спец. ”Строителство и архив” Теодора Илиева 1/8 604-134
Отдел  “КУТ и С“
Н-к отдел ”КУТ и С” Радион Николов 1/4 604-111
Главен специалист “КС“ Петрунка Стайкова 1/4 604-155
Старши специалист “КС“ Радко Руйнин 1/4 604-155
Старши специалист “КС“ Инж. Петя Гарова 1/4 604-110
Отдел ”Общинска собственост”
Н-к отдел ”Общинска собственост” Росица Минчева 3/30 604-120
Ст. експерт ”Актуване, ТО и регистри собственост“ Нели Табакова 2/21 604-120
Ст. експерт „Търгове и конкурси“ Николина Лапарева 2/21 604-120
Ст.експерт“Договор и контрол по УОС“ Даниела Георгиева 2/21 604-120
Гл.експерт“Управление на общ.собственост“ Мария Стефанова 2/21 604-120
Отдел ”Координации и проекти”
Н-к отдел “К и П“ Ренета Плевненлиева 4/47 604-130
Мл. експ. “К и П” Любен Иванов 4/47 604-130
Мл. експ. “К и П” Десислава Хаджитодорова 4/47 604-130
Отдел ”Административно информационно обслужване”
Началник отдел “АИО“ Инж. Живка Китева 3/32 604-109
Гл. експерт ”Информационни технологии”   3/34 604-146
Мл. експерт “АО“ Гергана Димова 3/32 604-153
Гл. експерт “АО“ Ива Владимирова 3/24 604-100
Гл. специалист “АО“ - деловодител Райна Шушулова 1/2 604-137
Ст. специалист “АО“ - деловодител Атанаска Онова 1/2 604-156
Гл. експерт “Обслужване на ОбС“ Кристина Атанасова 2/13 604-126
Ст.спец. “Обслужване на ОбС“ Натали Широкова 2/13 604-113
Домакин Здравка Иванова 1/6 604-108
Шофьор Георги Гълъбов 4/36  
Шофьор Иван Манолов 4/36  
Шофьор Инж. Ангел Трифонов 4/36  
Работник поддръжка Наско  Милев 1/9 604-179
Отдел “Образование здравеопазване и култура“
Н-к отдел “ОЗК“ Любка Панайотова 2/19 604-121
Гл. експерт ОЗК Стоилка Найденова   2/19 604-121
Мл.експерт "ОЗК" Надежда Накова 2/19 604-121
Дирекция “Обща администрация“
Директор “Обща администрация“ Ивелина Стефанова 3/23 604-118
Отдел “Счетоводно обслужване“
Н-к отдел, той и гл. счетоводител Стоянка Андреева 2/18 604-122
Гл. експерт”СО” Калинка Думчева 2/18 604-122
Гл. експерт”СО” Велина Узунова 2/18 604-122
Старши счетоводител Веска Вълчанова 2/18 604-122
Счетоводител Лидия Василева 2/22 604-143
Мл. експерт СО Филка Марин 2/22 604-143
Касиер-счетоводител Елена Трайкова 2/21 604-136
Счетоводител Маргарита Славова 2/21 604-136
Счетоводител Мими Георгиева 2/22 604-143
Касиер счетоводство Мариана Дербатова 2/22 604-114
Отдел“Финанси“
Началник отдел“Финанси“ Цвета Шишкова 2/16 604-105
Началник сектор "БЧРФА" Албена Полизова 2/16 604-105
Главен експерт "ЧР" Василка Горева 4/41 604-125
Гл.експерт“Счетоводство-МДТ“ Тодор Запрянов 2/2 604-116
Гл.инспектор“Ревизии и контрол“ Теодора Първанова 2/1 604-140
Гл.инспектор“Ревизии и контрол“ Екатерина Михайлова 2/1 604-140
Гл.специалист“Прием и обработка“ Йорданка Григорова   604-141
Гл.инспектор "Прием и обработка" Илиана Здравкова   604-141
Гл.инспектор "Прием и обработка" Даниела Кузманова 1/5 604-115
Мл. експерт   2/16 604-105
Отдел “Правен“
Началник отдел “Правен“, той и Гл. юрисконсулт Борислав Топов 3/33 604-106
Гл. юрисконсулт Юлиян Карабов 3/28 604-102
Юрисконсулт Петър Калоферов 3/33 604-107
Юрисконсулт Здравка Найденова 3/28 604-102
Юрисконсулт Деница Давчева 3/30 604-112
  АДМИНИСТРАЦИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
Длъжност Име и фамилия GSM Служ. телефон
с. Белащица
Кмет Цветанка Читакова 0882 998 610 0882 99 8610
Мл.експерт.”Административно обслужване по села” Виолета Гайдарова   03100 22-66
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Васка Иванова   03100 22-66
с. Бойково
Кметски наместник Иван Пачеджиев 0882 998 620 0882 998 620
с. Браниполе
Кмет Даниела Стоилова 0882 998 611 0882 998 611
Мл.експерт.”Административно обслужване по села” Неше Ремзи Кърмаджиева 0884 349 939 03113/99-39
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Ирина Пампорова   03113/99-39
с. Брестник
Кмет Елена Проданова   0885502305
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Иван Стойчев   03114/ 22-21
с. Брестовица
Кмет Любен Радев 0882 998 612 0882 998 612
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Красимира Варадинова   03142/22-33
с. Дедово
Кметски наместник Стефан Папазов 0882 988 623 0882 998 623
с. Златитрап
Кмет Анелия Уланова 0882 998 613 0882 998 613
Мл.експерт.”Административно обслужване по села” Илияна Дончева-Маринова   03128 25-55
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Венета Вълкова   03128/ 25-55
с. Извор
Кметски наместник Тодорка Русева 0882 998 618 0882 998 618
с. Кадиево
Кмет Костадин Ангелов    
Мл.експерт.”Административно обслужване по села” Тинка Цанкова   031401 228
с. Крумово
Кмет Румяна Самоковарева 0882 998 614      
Мл.експерт.”Административно обслужване по села” Юлия Атанасова      03116 21-21
Мл.експерт ”ОГС” - Крумово Миглена Лазарова      03116 20-29
с. Лилково
Кметски наместник Атанас Брощилов 0884 719 197 03109 24-00
с. Марково
Кмет Пламен Кабаков 0888 963 762 0888 963 762
Мл.експерт.”Административно обслужване по села” Гергана Рахова   03112/ 20-10
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Васка Запрянова   03112/ 22-65
с. Оризари
Кмет Йордан Тотев 0882 998 619 0882 99 86  19
с. Първенец
Кмет Георги Стаменов 0885 505 048 0885 50 50 48
ст.специалист “АО“ Олга Цветанова   03111/23-38
Мл.експерт.”Административно обслужване по села” Сийка Дочева   03111/23-38
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Веселина Петрова-Шишкова   03111/ 23-38
с. Ситово
Кметски наместник Димитър Насков 0882 656 076 03109 23-00
       
с. Скобелево
Кметски наместник Стефан Казаков 0882 998 617 0882 99 86 17
       
с. Устина
Кмет Нели Бундева 0884 000 806 0884 000-806
Мл.експерт.”Административно обслужване по села” Росица Димитрова   03145 20-10
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Стоянка Клинчева   03145/ 20-39
с. Храбрино
Кмет        Ангел Чобанов 0888 963 731  
Мл експерт.”АО” Дарина Гушкова   0885 349 929
с. Цалапица
Кмет Стойко Дичев 0884 841 636 0884 841-636
Мл.експерт.”Административно обслужване по села” Цветана Павлова   03149 22-51
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Румяна Бръскова   03149/ 22-53
с. Ягодово
Кмет Димитър Дишев 0888 974 356  
Мл.експерт.”Административно обслужване по села” Галя Грудева   03104 99-04
Мл.експерт ”Обслужване на гражданите по села” Цветана Спасова   03104/99-04
  ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА “РОДОПИ”
Детска градина Длъжност Име и фамилия GSM
ДГ Белащица Директор Антония Андреева 0882 898 200  
ДГ Ягодово Директор Мима Костадинова 0882 898 202
ДГ Браниполе Директор Стефка Илиева 0882 898 203
ДГ Устина Директор Надежда Клинчева 0882 898 204
ДГ Кадиево Директор Росинка Тютюнджиева 0882 898 205
ДГ Крумово Директор Веселина Мурджева 0882 898 206
ДГ Брестовица Директор Здравка Мерджанова 0882 898 207
ДГ Златитрап Директор Снежана Дафовска 0882 898 208
ДГ Марково Директор Славянка Янакиева 0882 898 209
ДГ Първенец Директор Мария Запрянова 0882 898 210
ДГ Цалапица Директор Десислава Малинова 0882 898 211
ДГ Брестник Директор Златка Атанасова 0882 898 212

 

 
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ
www.youthbg.info
www.eurodesk.bg

alt

alt

alt

Кой е Онлайн

В момента има 10 посетителя в сайта

Анкета

Бихте ли се включили като доброволец в някоя инициатива?