Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home

Профил на купувача / Обществени поръчки до 27.10.2014г.


[05 Ноември 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание: Предметът на поръчката е избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор при изпълнение на “Ремонтни дейности на читалище „Просвета“ по договор № 52/3/3210314 от 26.11.2013 г., сключен между Община Родопи и Държавен фонд „Земеделие, финансиран по мярка 4.1. на Програма за развитие на селските райони. С проекта се предвижда изпълнение на строително монтажни работи по рехабилитацията на читалище „Просвета“ в село Белащица, общ. Родопи, обл. Пловдив.
Документи:

Документация

Публична покана

Протокол

Договор


[27 Октомври 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

„Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г.“

във връзка с изпълнение на проект на Община Родопи, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


[23 Октомври 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община „Родопи” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – «Доставка на настолни компютри», Обособена позиция № 2 – «Доставка на преносими компютри»,  Обособена позиция № 3 – «Доставка на периферна техника»


[13 Октомври 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Ремонтни и пътни работи на Главна улица,вход от асеновградско шосе,направа на отводнителен оток с дължина L-18м.успоредно на главната улица , с. Крумово, община Родопи

Оттеглена


[13 Октомври 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Ремонтни и пътни работи на ул. „Васил Левски” по ОТ 93, 94, 92, 117, 131 и 139 , с. Брестовица, община Родопи

Оттеглена


[09 Октомври 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

„Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на Община „Родопи” по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – «Доставка на настолни компютри», Обособена позиция № 2 – «Доставка на преносими компютри»,  Обособена позиция № 3 – «Доставка на периферна техника»

Оттеглена


[15 Септември 2014]

Описание:

Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП с предмет:  „Изгoтвяне на технически проект  на Подпорна стена на път ІІІ-862 край р.Дедевска в регулацията на с.Храбрино, от о.т. 118, 90, 89 до о.т. 88“

Публикувана на Понеделник  15  септември  2014г.
Документи:

Решение

Информация за сключен договор


[09 Септември 2014]

Описание:

Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране и аварийно изграждане ) на стоманобетонен/стоманен пътен мост над река Върлешница по път IV-37516 в регулацията на с.Първенец, о.т.96 от о.т.26 до о.т.26 “

Документи:

Решение

Информация за сключен договор


[05 Септември 2014]

Описание:

Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП с предмет: „Изграждане на Подпорна стена на път ІІІ-862 край р.Дедевка в регулацията на С.Храбрино, от о.т. 118, 90, 89 до о.т. 88“

Документи:

Решение

Информация за сключен договор


[04 Септември 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Събиране, изпиране, дезинфекциране, ароматизиране, изсушаване, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо и постелъчен инвентар в общинските детски заведения на територията на Община „Родопи”

Прогнозна стойност 40 000,00 лв. /четиридесет хиляди лева/  без включен ДДС
Публикувана на Четвъртък   04 септември  2014г
Валидна до Понеделник  15  септември   2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертите Офертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 16.09.2014г. в 11:30 часа.
Документи:

Публична покана

Документация

Протокол


[02 Септември 2014]

Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските заведения на територията на Община Родопи”

Прогнозна стойност 65 000,00 лв. /шестдесет и пет хиляди лева/ без ДДС
Публикувана на Вторник    02 септември  2014г
Валидна до Четвъртък  11  септември  2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертите Офертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 12.09.2014г. в 11:30 часа.
Документи:

Публична покана

Документация

Протокол


[25 Август 2014]

Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г.“

Прогнозна стойност 49 550.00 лв. без включено ДДС
Публикувана на Понеделник   25  август  2014г
Валидна до Петък  05  септември  2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертите Офертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 08.09. 2014г. в 11:00 часа.
Документи:

Публична покана

Документация

Решение за прекратяване


[08 Август 2014]

Описание:

Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.4 от ЗОП с предмет:  Разкриване на обходен-авариен път, минаващ през имоти  №003156, 003120, 003144, 003152 от КВС на с.Храбрино, почистване на коритото на р.Дедевска в участъка между двата моста и укрепване на подпорната стена-елемент на път ІІІ-862  от Републиканска пътна мрежа в с.Храбрино.

Документи:

Решение

Информация за сключен договор


[29 Юли 2014]

Описание:

Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.3 от ЗОП с предмет:  „Избор на изпълнител за осъществяване на авторски  надзор за СМР по договор 16/321/01325 от 27.11.2012 г., финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

Публикувана на Вторник 29 юли 2014г.
Документи:

Решение

Информация за сключен договор


[18 Юли 2014]

Описание:

Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.13 от ЗОП с предмет:  „Текущо юридическо обслужване на Община Родопи на абонаментен принцип в следните области на правото: търговско, гражданско, облигационно, вещно и административно право, обществени поръчки и местни данъци и такси”, по обособени позиции, както следва:  Обособена позиция № 1 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в областта на административното право”, Обособена позиция № 2 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в следните области на правото: гражданско и търговско право”, Обособена позиция № 3 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в областта на обществените поръчки”, Обособена позиция № 4 – „Юридическо обслужване на Община Родопи в областа на вещното право и общинската собственост” и Обособена позиция № 5 – „Юридическо обслужване в областта на местните данъци и такси”

Публикувана на Петък   18 юли  2014г
Документи:

Решение

Информация за сключен договор

Информация за сключен договор

Информация за сключен договор

Информация за сключен договор

Информация за сключен договор


[07 Юли 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на обединени детски заведения на територията на Община Родопи“
Прогнозна стойност 128 649лв. (сто двадесет и осем хиляди шестстотин четиридесет и девет лева ) без включен ДДС
Публикувана на Понеделник   07 юли  2014г
Валидна до Сряда  16  юли   2014г.
Дата, час и място на отваряне на офертите Офертите ще се отворят в административната сграда на Община „Родопи” на ул.”Софроний Врачнански”№1а , гр.Пловдив  на 17.07.2014г. в 11:00 часа.
Документи:

Публична покана

Документация

Протокол


[30 Юни 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Открита процедура по чл.14 ал.3 т.2 и чл.64 ал.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Зимно поддържане и снегопочистване на общинската IV- класна пътна мрежа на територията на община Родопи за зимен сезон 2014 г./2015 г.
Публикувана на Понеделник 30  юни 2014г
Документи:

Решение

Обявление

Документация

Информация за сключен договор

Информация за изпълнението на договор


[23 Юни 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на обединени детски заведения на територията на Община Родопи“
Публикувана на Понеделник 23  юни 2014г
Валидна до Понеделник 30  юни   2014г.
Документи:

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Община Родопи и  необходимостта от промяна на първоначално обявените условия на публична покана под номер (уникален код) 9031011,уведомява всички заинтересовани лица, че същата  обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на обединени детски заведения на територията на Община Родопи“, публикувана на 20.06.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9031011 е оттеглена


[20 Юни 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Родопи“
Публикувана на Петък 20 юни 2014г
Валидна до Петък 27  юни   2014г.
Документи:

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Община Родопи ,уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Родопи“, публикувана на 20.06.2014 г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9030935 е оттеглена.

Заповед за прекратяване


[20 Юни 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Рехабилитация на компрометирана улична мрежа в населените места на територията на Община „Родопи” с трошенокаменна настилка  „

Публикувана на Петък 20 юни 2014г
Валидна до Петък 27  юни   2014г.
Документи:

Публична покана

Документация


[20 Юни 2014]

Възложител Община "Родопи"
Преписка: 00464-2014-0003 (Отворена)
Процедура: Договаряне без обявление /чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП/
Описание: Доставка на дизелово гориво за отопление, 10 ppm E5, маркиран червен или газьол за отопление маркиран червен  за нуждите на детските и учебни заведения и общинска администрация на Община "Родопи".
Документи: Решение

[10 Юни 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „„Изкърпване  и асфалтиране на  единични дупки на  уличната мрежа с асфалтова настилка по населените места на територията на Община „Родопи”
Публикувана на Вторник   10  юни 2014г
Валидна до Вторник  17  юни  2014г.
Документи:

Публична покана

Документация


[03 Юни 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ Извършване на ремонтни работи  на : 1.  Път IV-64607, находящ се между с.Цалапица и път  I-8  Пловдив-Пазарджик и  2. Път ІV-6,  между с. Крумово и път  I-8  Пловдив-Асеновград “
Публикувана на Вторник 03 юни 2014г
Валидна до Сряда 11  юни   2014г.
Документи:

Публична покана

Документация


[02 Юни 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Доставка на ел. оборудване за кухненски блокове на детски градини на територията на Община Родопи”

Публикувана на Понеделник   02  юни  2014г
Валидна до Понеделник  09  юни   2014г.
Документи:

Публична покана

Документация


[29 Май 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Доставка на хигиенни и санитарни препарати, дезифектанти и консумативи за нуждите на общинската администрация, кметствата и детските заведения, намиращи се на територията на Община „Родопи””,

Публикувана на Четвъртък   29  май 2014г
Валидна до Петък  06  юни  2014г.
Документи:

Публична покана

Документация


[21 Май 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Реконструкция  на улично осветление в 18 населени места на Община Родопи“

Публикувана на Сряда   21  май 2014г
Валидна до Сряда 28  май   2014г.
Документи:

Публична покана

Документация


[20 Май 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги  за нуждите на Община Родопи”

Публикувана на Вторник   20  май 2014г
Валидна до Вторник 27  май   2014г.
Документи:

Публична покана

Документация


[23 Май 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на ремонтни работи  на : 1.  Път IV-64607, находящ се между с.Цалапица и път  I-8  Пловдив-Пазарджик и  2. Път ІV-6,  между с. Крумово и път  I-8  Пловдив-Асеновград

Публикувана на Петък   23  май 2014г
Валидна до Понеделник 02  юни   2014г.
Документи:

Публична покана

Документация

Решение за прекратяване


[21 Май 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 „Реконструкция  на улично осветление в 18 населени места на Община Родопи“

Публикувана на Сряда   21  май 2014г
Валидна до Сряда 28  май   2014г.
Документи:

Публична покана

Документация


[20 Май 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Предоставяне на пощенски и куриерски услуги  за нуждите на Община Родопи”

Публикувана на Вторник   20  май 2014г
Валидна до Вторник 27  май   2014г.
Документи:

Публична покана

Документация


[16 Май 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Пристройка, преустройство и реконструкция на стара учебна сграда към основно училище „Неофит Рилски“ в УПИ –детски ясли, кв.71, с. Ягодово”

Публикувана на Петък   16  май 2014г
Валидна до Понеделник 26  май   2014г.
Документи:

Публична покана

Документация


[25 Април 2014]

alt

Възложител Община "Родопи"
Описание: Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Анализ и оценка на действащи стратегически документи; Изработване на проекти за стратегически планове и/или програми, Механизъм за наблюдение и контрол и Процедурни правила за работа на обществения съвет; Обществени обсъждания; Обучение. – по проект „Въвеждане на механизми за наблюдение и контрол при изготвянето и реализацията на общински  стратегически планове и програми“, по Договор № 13-13-20/08.01.2014г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Публикувана на Петък 25 април 2014г
Валидна до Петък 09 май  2014г.
Документи:

Публична покана

Документация

Разяснение

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


[10 Април 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание: Публична покана, отправена от Община Родопи, съгласно чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улично осветление в 18 населени места на Община Родопи“
Публикувана на Вторник  10 април2014г
Валидна до Вторник   22  април  2014г.
Документи:

Публична покана

Документация

Разяснение

Решение за прекратяване


[08 Април 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание: Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни работи на IV-класен път, находящ се между гр.Пловдив и с.Ягодово от табела „Пловдив” 2+800 кв. до 4+050 км. посока с.Ягодово”
Публикувана на Вторник  08 април2014г
Валидна до Вторник   15  април  2014г.
Документи:

Публична покана

Документация

Разяснения


[07 Април 2014]

Възложител Община "Родопи"
Преписка: 00464-2014-0002 (Отворена)
Процедура: Договаряне без обявление /чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП/
Описание: Доставка на дизелово гориво за отопление, 10 ppm E5, маркиран червен или газьол за отопление маркиран червен  за нуждите на детските и учебни заведения и общинска администрация на Община "Родопи".
Документи:

Решение

Решение за прекратяване


[04 Април 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Основен ремонт на път IV-8606, находящ се между гр.Пловдив и

с. Марково, отсечката от гр.Пловдив до Околовръстен път

от км 0+000 до км 0+810
Публикувана на Петък  04 април2014г
Валидна до Понеделник 14  април  2014г.
Документи:

Публична покана

Документация

Разяснения


[04 Април 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Основен ремонт на път IV-37516, находящ се между с.Брестовица и с.Първенец от км 0+000 до км 1+750„

Публикувана на Петък  04 април2014г
Валидна до Понеделник 14  април  2014г.
Документи:

Публична покана

Документация

Разяснения


[26 Март 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на канцеларски материали за нуждите на администрацията на Община „Родопи”, кметства на територията на общината и детските заведения”,

Документи:

Публична покана

Документация


[25 Март 2014]

Възложител Община "Родопи"
Преписка 00464-2014-0001 (Отворена)
Процедура Открита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП (доставка)
Описание:

“Доставка на хранителни продукти за детските  заведения (ЦДГ и ОДЗ) на територията на Община Родопи по 6 /шест/ обособени позиции:

Обособена позиция 1: Мляко и млечни хранителни продукти;

Обособена позиция 2: Хляб и тестени изделия;

Обособена позиция 3: Месо и месни хранителни продукти, риба;

Обособена позиция 4: Плодови и зеленчукови консерви;

Обособена позиция 5: Кокоши яйца;

Обособена позиция 6: Пакетирани хранителни продукти.”

Документи:

Решение

Обявление за обществена поръчка

Документация за участие (Образци и указания,КСС)

Разяснение

Покана за отваряне на ценови оферти

Отлагане на датата за отваряне на ценови оферти

Покана за отваряне на ценови оферти на 12.06.2014г


[10 Февруари 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“-1.1куб.м. и метални кофи за битови отпадъци-110л.“

 

Публикувана на Понеделник  10 февруари 2014г
Валидна до Вторник 18  февруари  2014г.
Документи:

Публична покана

Документация


[05 Февруари 2014]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предметИзбор на изпълнител за осъществяване на услуги по връзки с обществеността, изработване, редактиране, художествено оформление, предпечат и печат на Информационен бюлетин на Община Родопи”

Публикувана на Сряда 05 февруари 2014г
Валидна до Сряда 12 февруари  2014г.
Документи:

Публична покана

Документация

Разяснение


[30 Декември 2013]

Възложител Община "Родопи"
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет„Избор на консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г.“

във връзка с изпълнение на проект на Община Родопи, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Публикувана на Понеделник 30 декември 2013г.
Валидна до Петък 10 Януари 2014г.
Документи:

Публична покана

Документация

 

[27 Декември 2013]

Описание: Договаряне без обявление по реда на чл.90,ал.1,т.1 от ЗОП с предмет:  „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Родопи”
Публикувана на Петък 27 декември 2013г.
Документи: Решение
 

[20 Декември 2013]

Възложител: Община Родопи
Описание:

Публична покана по глава VІІІ „А”от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Провеждане на функционален анализ на община Родопи, разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други вътрешни документи в съответствие с изведените във функционалния анализ препоръки и План за действие и обучение на служителите от общинска администрация във връзка с проведения функционален анализ“.

Дейностите, предмет на поръчката, са част от изпълнението на проект: „Подобряване на ефективността на Общинска администрация Родопи“ в рамките на приоритетна ос I. „Добро управление“, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”  на Оперативна програма „Административен капацитет“,  по който Община Родопи е бенефициент.
Публикувана на Петък 20 декември 2013г
Валидна до Понеделник 06 януари 2014г.
Документи:


Публична покана

Документация

 

[20 Ноември 2013]

Възложител: Община Родопи
Преписка: 00464-2013-0009 (Отворена)
Процедура: Открита чл.14 ал.1 т.1 ЗОП (строителство)
Описание:

Избор на изпълнител на СМР на обектите по договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г. със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Храбрино, община Родопи, ОбластПловдив

Обособена позиция 2: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Оризари, община Родопи, Област Пловдив

Обособена позиция 3: Реконструкция на водопроводна мрежа в село Бойково, община Родопи, Област Пловдив“

Документи:

Решение
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие" (Образци и указания, проектна документация)
Разяснение  
Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.29,ал.1 от ЗОП
Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.29,ал.1 от ЗОП
Разяснение

Покана на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП

 

[12 Ноември 2013]

Възложител: Община Родопи
Преписка: 00464-2013-0008 (Отворена)
Процедура: Договаряне без обявление /чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП/
Описание: „Доставка на твърдо гориво за отопление- руски въглища марка "ДО-25-60мм", дърва за горене и пелети за нуждите посочените в т.4 от поръчка -спецификация №02 към договор за борсово посредничество №39/07.10.2013г. обекти  на територията на Община Родопи за отоплителен сезон   зима (месец ноември) 2013/пролет (месец април) 2014”
Документи: Решение
 
 

[08 Октомври 2013]

Възложител: Община Родопи
Преписка: 00464-2013-0007 (Отворена) 
Процедура: Открита чл.14 ал.3 т.2 ЗОП (услуга)
Описание: „Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор за СМР по договор 16/321/01325 от 27.11.2012 г., финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., схема за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”
Краен срок за подаване на оферти 05.11.2013г. (17:00ч) 
Документи:

Решение
Обявление за обществена поръчка
Документация за участие" (Образци и указания)

Покана на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП

 

[03 Октомври 2013] Договаряне без обявление – чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП
Доставка на  горива - бензин А98H, А95Н и дизелово гориво за нуждите на служебните  моторните превозни средства и  друга техника, собственост на Община Родопи, чрез периодични покупки  посредством карти за безналично плащане от търговските обекти( бензиностанции) [Решение]


[27 Септември 2013] ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската IV- класна пътна мрежа на територията на община Родопи за зимен сезон 2013 г. / 2014 г.”


[25 Юли 2013] ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител за Извършване на строително-ремонтни дейности в сградния фонд на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Родопи- Пловдив“. [Документация]


[23 Юли 2013] ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител на консултантска услуга „Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по проект  „Реконструкция на водопроводна мрежа в община Родопи, обл.Пловдив, съгласно договор № 16/321/01325 от 27.11.2012 г, финансиран по  Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. [Документация] [Решение за определяне на изпълнител]


[21 Май 2013] Публична покана с предмет: „Текущ ремонт (частично изкърпване на пътно платно) на уличната мрежа по населени места, намиращи се на територията на Община Родопи публикувана в РОП на АОП под уникален №9015731  [Документация]


[30 Април 2013] Публична покана с предмет: „Текущ ремонт (частично изкърпване на пътно платно) на уличната мрежа по населени места, намиращи се на територията на Община Родопи. [Документация]
Решение за прекратяване [Прочети]


[26 Април 2013] Публична покана с предмет: „Текущ ремонт и  преасфалтиране на път IV-клас в участъка от 0+000 км до2+860 км., посока с.Ягодово-гр.Пловдив,  намиращ се на територията на Община Родопи“. [Документация]


[26 Април 2013] Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на община Родопи [Документация]  [Решение за промяна] [Решение за прекратяване]


[12 Февруари 2013] Открита процедура по реда на чл.14,ал.3, т.2 от ЗОП “Предоставяне на услуги  за изготвяне и разпространение на рекламно – информационни материали за изпълнението на дейности по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба”. [Изтегли документация] [Решение за промяна по чл.27А ал.3 от ЗОП]  [Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на  чл.29,ал.1 от ЗОП] [Разяснение 2] [Разяснение 3] [Разяснение 4] [Разяснение 5]


[12 Февруари 2013] „Предоставяне на кетъринг услуги във връзка с изпълнението на дейности по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”2007 -2013г [Изтегли документация] [Разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на  чл.29,ал.1 от ЗОП]


[06 Февруари 2013] Обявление за възложена поръчка [Изтегли обявление]


[28 Януари 2013] Предварително обявление за обществена поръчка - Избор на изпълнител за осъществяване на текущ одит по проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, община Родопи и с.Катуница, община Садово" [Изтегли обявление]


[28 Януари 2013] Обявление за предварителна информация - Избор на изпълнител за инженеринг "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, община Родопи" [Изтегли обявление]


[28 Януари 2013] Обявление за предварителна информация - Строителен надзор, съгласно ЗУТ при извършване на строителни дейности по проект:"Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, община Родопи и с.Катуница, община Садово, област Пловдив" [Изтегли обявление]


[22 Януари 2013] Договаряне без обявление по ЗОП чл.90,ал.1,т.11 от ЗОП
Доставка на дизелово гориво за отопление, 10 ppm E5, маркиран червен или газьол за отопление маркиран червен  за нуждите на детските и учебни заведения и общинска администрация на община "Родопи" за отоплителен сезон зима  2012/ пролет 2013г. [Изтегли решение]


[21 Ноември 2012] Избор на консултант за „Подготовка на документации за възлагане на обществена поръчка по проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на с.Ягодово, Община Родопи и с.Катуница, Община Садово, област Пловдив” [Изтегли документация]


[29 Октомври 2012] Обществена поръчка с предмет:    Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Първенец за учебните 2012/2013 и 2013/2014 г.” [Изтегли документация]


Обществена поръчка с предмет:   Ремонтни работи на път IV- ти клас, находящ се между с. Първенец и с. Марково от км 7+560 до км 11+196„ [Изтегли документация]


Обществена поръчка с предмет:  "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община РОДОПИ" [Изтегли документация]


Обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведение (ЦДГ и ОДЗ) на територията на община Родопи по обособени позиции” [Съобщение]


Решение за частично прекратяване - ОП1 и ОП6


Решение за частично прекратяване - ОП2


Решение за частично прекратяване -ОП3, ОП5, ОП7


Покана