Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Общински съвет Дневен ред за заседания

Дневен ред

Печат

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „РОДОПИ” – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

П О К А Н А

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Уважаеми г-н кмете,

Уважаеми госпожи и г-да кметове на населени места,

 

            на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам общинските съветници на заседание на Общински съвет “Родопи” – област Пловдив, което ще се състои на 01.11.2012г. /четвъртък/ от 10.00часа в заседателната зала  на ОбС-Родопи, находяща се в сградата на Община Родопи, при следния

 

 

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:   

 

 

 

Т.1.Относно: разглеждане на Предложение с Вх. № 92-ОбС-27/30.12.2011 г. от К. Петковска – Началник на ОСЗ „Родопи”, относно предоставяне на земеделска земя, собственост на община „Родопи”, за обезщетяване на собствениците по реда на § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 62 от 2010 г.) и § 46 от ПЗР към Постановление № 139 от 13.05.2011 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, приет с Постановление № 74 на МС от 1991 г. (обн. ДВ бр. 39 от 2011 г.);

Внася: В. Хаджиева – Председател ПК Законност

Т.2.Относно: Отмяна на Решение № 89, прието с Протокол № 10 от 19.04.2012 г., касаещо възстановяване правото на собственост на земи в съществуващи или възстановими стари реални граници на лица с признато право на собственост, и приемане на ново решение; 

Внася: В. Хаджиева – Председател ПК Законност

Т.3.Относно: Община Родопи кандидатства по процедура BG16РД005/11/1.12/02/25 на ОПОС „Подобряване и развитие на инфраструктурата на отпадъчни води в англомерации между 2000 и 10000ЕЖ” с идеен проект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата на отпадъчни води на с.Ягодово, Община Родопи и с. Катуница, Община Садово, област Пловдив”

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.4.Относно: Одобряване на ПУП-ПП, съгласно заявление с вх.№94-24-38/17.07.2012г. от ЕТ „Енджълсофт – Ангел Гаров” от гр. Пловдив, ул. „Костаки Пеев” №5а, за подземна оптична мрежа до и в с.Златитрап, преминаваща през землищата на с.Първенец, с.Брестовица и с.Златитрап.

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.5.Относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на УПИ ХХ-55, кв. 5 по плана на с. Кадиево, с площ от 620 кв.м.;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.6.Относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на новообразуван имот № 46.156, находящ се по плана на новообразуваните имоти на м. „Манастира”, с. Брестник, с площ от 563 кв.м;  

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.7.Относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на новообразуван имот № 52.47, находящ се по плана на новообразуваните имоти на м. „Червенака”, с. Брестник, с площ от 551 кв.м;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.8.Относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на новообразуван имот № 721.732, находящ се по плана на новообразуваните имоти на м. „Света Неделя”, с. Дедово, с площ от 500 кв.м, ведно с построена паянтова сграда със застроена площ 24 кв.м.; –

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.9.Относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на новообразуван имот № 63.28, находящ се по плана на новообразуваните имоти на м. „Куманица І”, с. Бойково, с площ от 332 кв.м;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.10.Относно: Откриване на отделни процедури за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на новообразувани имоти с №№ 701.179 и 701.360, находящи се по плана на новообразуваните имоти на м. „Ташлъка”, с. Устина, с площи съответно от 1 773 кв.м. и 730 кв.м;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.11.Относно: Утвърждаване на цена за продажба на УПИ ХІ-магазин за хранителни стоки и кафе сладкарница, от кв. 15 по ПУП на с. Кадиево, с площ от 320 кв.м. (за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС);

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.12.Относно: Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот № 050181, находящ се в землището на с. Брестовица, м. „Три могили”, НТП: нива, VІІ-ма категория, с площ от 0,347 дка;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.13.Относно: Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 47.24 по плана на новообразуваните имоти на с. Брестник, м. „Над дигата”, с площ на целия имот от 825 кв.м., чрез продажба частта на общината на съсобствениците със същата;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.14.Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на община „Родопи” – област Пловдив, представляваща 38/418 идеални части от ПИ с идентификатор 59032.501.1629 по КККР на с. Първенец, на съсобствениците с общината - наследници на Борис Белчев;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.15.Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на община „Родопи” – област Пловдив, представляваща 660/4060 идеални части от новообразуван имот № 721.456 по плана новообразуваните имоти на м. „Топила”, с. Дедево, НТП: „Параграф 4, целия с площ от 4 060 кв.м., на съсобственика с общината „Керамик Груп” ЕООД;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.16.Относно: Утвърждаване на цени за учредяване на право на пристрояване и надстрояване на сграда-близнак, представляваща частна общинска собственост, находяща се в УПИ ІІІ-30, кв. 24 по плана на в.з. „Бряновщица”, с. Брестовица;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.17.Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, представляващ помещение с площ от 47,28 кв.м., находящо се в масивна двуетажна сграда в УПИ ХVІІІ-общ.нужди от кв. 31 по регулационния план на с. Брани поле, за срок от 5 (пет) години;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.18.Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на незастроена площ от 50 кв.м., попадаща в зеленина до кв. 20 и кв. 21 по регулационния план на с. Брестовица, записан под № 12 в схемата за преместваеми съоръжения по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за поставяне на павилион, за срок от 3 (три) години с начална наемна цена от 40,00 лв. без ДДС на месец;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.19.Относно: Отмяна на т. 2-ра на Решение № 820, прието с Протокол № 41/23.12.2010 г. на Общински съвет „Родопи” и приемане на ново решение за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичнооповестен конкурс на незастроен терен, попадащ в УПИ ІІІ-озеленяване, кв. 67 по плана на с. Брестовица с площ от 64 кв.м., записан под № 27 в одобрената схема за преместваеми съоръжения;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.20.Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичнооповестен конкурс на 10 кв.м. от покривното пространство на триетажна масивна сграда - поща, находяща се в УПИ ІІ-329, кв. 45 по регулационния план на с. Първенец, за срок от три години;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.21.Относно: Даване на съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на незастроен терен от 20 кв.м., находящ се в УПИ ІІІ-озеленяване, кв. 67 по регулационния план на с. Брестовица, записан под № 24 в схемата за преместваеми съоръжения по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за поставяне на павилион „тото-пункт”, за срок от 3 години;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.22.Относно: Даване на съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на незастроен терен с площ от 6 кв.м., попадащ върху тротоар срещу кв. 27 по плана на с. Храбрино, записан под № 4 в схемата за преместваемите съоръжения по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, за срок от 3 години;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.23.Относно: Даване на съгласие за откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот, представляващ павилион със застроена площ от 98,70 кв.м., попадащ в УПИ ХІІІ-търговия и услуги от кв. 69 по регулационния план на с. Цалапица, за срок от 3 години;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.24.Относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на община „Родопи” – област Пловдив, представляваща  247/356 идеални части от УПИ ХІІ-50 за стопански дейности от кв. 4 по ПУП на с. Ягодово – стопански двор, целият с площ от 356 кв.м., на съсобственика с общината „РОЗАИМПЕКС” ООД;

Внася: Ат. Кулин – Председател ПК Общинска собственост

Т.25.Относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ и ПП, съгласно Заявление вх. №94-24-88/23.07.2012г. от Георги Кирилов Славов от гр.Пловдив,  ул.”3-ти март” №21, ет.4, ап.47, Мартин Кирилов Славов от с. Храбрино, Йордан Димитров Масалджиев, Йордана Димитрова Масалджиева от с.Първенец, ул.”Възраждане” №36 и Филип Димитров Масалджиев от с.Първенец, ул.”Христо Ботев” №3, за разглеждане на ПУП-ПРЗ на земеделска земя за процедура промяна предназначението в землището на с.Първенец, местност „Исаците”, имот  №23.1;

Внася: З. Янков – Председател ПК  Устройство на територията

Т.26.Относно: Даване на съгласие за частично изменение на ПУП  за кв. 9 по плана на с. Чурен;

Внася: З. Янков – Председател ПК  Устройство на територията

Т.27.Относно: Одобряване на план-схема за газоснабдяване към ПУП на с.Ягодово;

Внася: З. Янков – Председател ПК  Устройство на територията

Т.28.Относно: Одобряване на план-схема за газоснабдяване към ПУП на с. Крумово;

Внася: З. Янков – Председател ПК  Устройство на територията

Т.29.Относно: Одобряване на план-схема за газоснабдяване към ПУП на с. Брани поле;

Внася: З. Янков – Председател ПК  Устройство на територията

Т.30.Относно: Одобряване на план-схема за газоснабдяване към ПУП на с. Белащица;

Внася: З. Янков – Председател ПК  Устройство на територията

Т.31.Относно: Даване на съгласие да се допълни схемата за разполагане на преместваемите съоръжения по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ на с. Ягодово с нова позиция № 21 – маси на закрито /навес/ 25,07 кв.м. пред „Кафе-сладкарница” в УПИ І-676, кв. 73;

Внася: З. Янков – Председател ПК  Устройство на територията Т.32.Относно: Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

                                                         

            Съгласно чл. 36, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници на заседание на Общинския съвет е задължително.

 

 

С уважение,

ГЕОРГИ ТАШЕВ

Председател на Общински съвет „Родопи”